Skip to main content

【全聯會】請健保局函知特約醫療院所應依健保相關規定登錄醫令於全民健康保險IC卡

 

主旨:茲轉知全聯會請健保局函知特約醫療院所應依健保相關規定登錄醫令於全民健康保險          IC卡,及開立處方時務必填寫藥品代碼及藥品名稱(應包括英文名、劑量)於處方箋          內,俾利特約藥局後端作業及用藥安全。
 
說明:
        一、轉中華民國藥師公會全國藥合會101年7月13日(101)國藥師平字第1011288                       號函辦理。
        二、檢附上述公文原函掃瞄檔如附加檔,敬請自行參閱。

附加檔案大小
國藥師平字第1011288號函1.05 MB